प्रिति फन्टका अक्षरहरु
नेपाली युनिकोड
नेपाली युनिकोड
प्रिति फन्टका अक्षरहरु

Source:  http://xtlook.com/unicode/